Grondsanering van NUON terrein start binnenkort

5e453f545f

Het laatste deel van de grondsanering van het NUON terrein zal binnenkort beginnen. Het gaat om het particuliere parkeerterrein tegenover het politiebureau tussen Langegracht 70 (het kantoor van De Sleutels) en de energiecentrale en tussen de Langegracht en de Maresingel.

De werkzaamheden starten half maart en zijn naar verwachting eind 2014 gereed.

Klik hier voor meer informatie van de gemeente Leiden.

Politieke actualiteit in de wijk, paneldiscussie met kandidaat-raadsleden

Datum:
maandag 24 februari 2014
Tijd:
19.45 – 21.00 uur
(inloop en koffie vanaf 19.30 uur)
Plaats:
Nieuwe Energie,
3e Binnenvestgracht 23, Leiden (Lumière- en Voltzaal)

Deelnemers: Robert-Jan van Ette (PvdA), Roos van Gelderen (SP), Jeffrey van Haaster (D66), Pieter Kos (GroenLinks), Margreet van Wijk (VVD), Het CDA, Stadspartij Leiden Ontzet, en Leefbaar Leiden zullen ook vertegenwoordigd zijn.

Onderwerpen onder meer:

* herinrichting Nuon-terrein in relatie tot het daklozencentrum
* intensiteit busverkeer door de Langegracht in 2020
* toekomst van de Valkbrug

Onder leiding van: Herma Geboers, voorzitter van de buurtvereniging Noordvest

Aansluitend aan de panel discussie zal een korte Algemene Ledenvergadering worden belegd.

Agenda:

* Notulen ALV 3 juni 2013
* Bestuurssamenstelling
* Financieel Jaarverslag 2013
* Actualiteiten
* Wvttk en rondvraag


De wijkvereniging is op zoek naar nieuwe bestuursleden, liefst uit het oostelijk deel van Noordvest (tussen de Volmolengracht en de Houtmarkt). U kunt uw belangstelling kenbaar maken aan Herma Geboers, hermageboers@kpnmail.nl. Inlichtingen kunt u verkrijgen bij het bestuur van de buurtvereniging, 071-512 6749.

 

Enquête – Ervaren buurtbewoners overlast na de komst van een daklozenopvangcentrum in hun buurt?

Een van de bewoners van onze wijk is Marieke van Gijzen. Zij zit in het laatste jaar van het VWO en zij moet in het kader van het vak maatschappijleer een onderzoek doen.
Zij heeft gekozen voor een onderzoek naar de ervaringen van de buurt met het daklozencentrum.
De vragenlijst wordt uitgezet in de directe omgeving van het daklozencentrum.

Op 2 januari zal zij  op de Volmolengracht, een deel van de Langegracht, de Binnenvestgracht,  de Vestwal en de Zamenhofstraat een vragenlijst in de bus doen met het verzoek deze in te vullen.
Op 6/7 januari gaat ze de vragenlijsten persoonlijk ophalen.

Wij hopen dat de bewoners de vragenlijst in zullen vullen.  Voor het bestuur van de buurtvereniging is het belangrijk om inzicht te krijgen in de bevindingen van de direct omwonenden en natuurlijk is het voor Marieke belangrijk voor het welslagen van haar schoolopdracht.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking en wij zullen t.z.t. via de website bericht doen van de resultaten van het onderzoek.

ENQUÊTE

Lammermarktgarage: bewoners en middenstand vragen om parkeergelegenheid op het plein en niet wéér een discussie over de Valkbrug

Geen drukke doorgangsweg over de Rijnsburgersingel, parkeerplaatsen voor bewoners aan de randen van het nieuwe plein, ruime gelegenheid voor laden en lossen en kort parkeren voor winkels en restaurants

Donderdag 14 november 2013 zal de Raadscommissie Ruimte & Regio het uitvoeringsbesluit voor de parkeergarage Lammermarkt behandelen. Naar aanleiding hiervan hebben  bewoners en ondernemers rond en in de directe omgeving van de Lammermarkt een gezamenlijke brief aan de voorzitter van de Raadscommissie gestuurd. Hierin vragen zij de Raadscommissie om bij de betrokken wethouders en gemeentelijke projectorganisatie Lammermarkt erop aan te dringen om – bij de verdere uitwerking van de plannen voor de Lammermarktgarage – ervoor te zorgen dat er voor

* bewoners voldoende bovengrondse parkeerplaatsen (voor vergunningshouders) aan de randen van het nieuw in te richten plein blijven bestaan
* winkels en restaurants ruim voldoende openbare ruimte blijft voor laden en lossen en kort parkeren.

Verder vragen zij om een einde te maken aan de voortdurend terugkerende discussie over de plaats waar de nieuwe Valkbrug gebouwd zal worden en definitief te besluiten om de huidige locatie te handhaven. De Rijnsburgersingel moet geen drukke doorgangsweg worden met 600 HOV bussen per dag (in 2020).

In de brief worden deze drie verzoeken in het kort toe. Lees de brief!

De brief werd getekend door:

  • de voorzitter van de buurtvereniging Noordvest, Herma Geboers
  • de voorzitter van de buurtvereniging Maredijkbuurt, Jeroen Jansz
  • de secretaris van VVE van het appartementencomplex de Wieck, Moniek de Roo
  • de coördinator van het bewonerscomité appartementencomplex Rijnsburgersingel, Rian van Spaandonk
  • de vertegenwoordiger van de bewoners aan de Rijnsburgersingel, Krijn Tabbers
  • WP Hartwijk IJzerwarenvakhandel, Wim Hartwijk
  • Malle Babbe, Ben Luyks
  • De Leeuw Makelaardij, J. van Pampus

Buurtkaderoverleg en Outreachend Team Maatschappelijke Opvang Binnenvest

Buurtkaderoverleg:

Tweemaal per jaar is er het zogenoemde buurtkaderoverleg. Dit is een overleg waarbij de politie de buurtverenigingen ontvangt.

Hier vertelt de politie wat er aan opvallende zaken in de diverse wijken spelen en de buurtverenigingen geven de bijzonderheden van hun wijk aan. Dit kan gaan over parkeerproblemen, zebrapaden, horeca-overlast, problemen met studentenhuizen, kapotte prullenbakken, inbraken in bepaalde wijken e.d. Bij elk overleg wordt er ook altijd een maatschappelijk thema aangekaart.

De laatste keer, op 18 oktober 2013, werd een presentatie gehouden door het Outreachend Team van de Maatschappelijke Opvang Binnenvest. Het outreachend team is werkzaam op straat en maakt contact met mensen die dak- en thuisloos zijn en die op straat leven. Zij spreken deze mensen aan en vragen of ze ergens mee te helpen zijn. Het gaat hier om mensen die het moeilijk vinden om zelf hulp te zoeken en/of ze vertonen vaak zorgvermijdend gedrag.Het outreachend team gaat ook op meldingen af en zij vragen als bewoners iets op dit gebied signaleren om contact met hen op te nemen.

Het team bestaat uit drie medewerkers.

Mevrouw M. Sleijfer     06-10606526

Bernard van der Meij    06-51957218

Gerrold Fabre                 06-23050853

Aanvulllend bericht:

Vanuit het buurtkaderoverleg is door de politie aandacht gevraagd voor HET BURGERNET. Bewoners kunnen  meehelpen aan de veiligheid in hun eigen wijk.  Informatie hierover kunt u vinden op www.burgernet.nl

Welkom op de site van onze buurtvereniging gelegen in Binnenstad-centrum van Leiden