Meteen naar de inhoud

Privacy statement

Inleiding
De wijkvereniging Noordvest-Molenbuurt (hierna te noemen wijkvereniging) neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kunt u in dit Privacy Statement lezen over uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met de secretaris van het bestuur (secretaris@noordvest-molenbuurt.nl).

Het bestuur van de wijkvereniging verzamelt alleen met hun instemming persoonsgegevens van de leden van de wijkvereniging en ander personen met een directe relatie tot de vereniging. Het betreft hier persoonsnamen, eventueel bedrijfsnaam, adres, email adres en/of telefoonnummer. Voor wat betreft de verwerking van de persoonsgegevens is het bestuur de verwerkingsverantwoordelijke; persoonsgegevens worden beheerd en zijn slechts te raadplegen door de bestuursleden van de vereniging.

Hoe gebruikt de wijkvereniging Noordvest-Molenbuurt uw gegevens?
Hieronder vindt u een overzicht van de doeleinden waarvoor de vereniging persoonsgegevens over u verwerkt. De juridische grondslag om die gegevens te mogen verwerken is een gerechtvaardigd belang omdat het de enige manier is om een of meer doelstellingen van de vereniging te bereiken. De gegevens worden zo lang bewaard als nodig is voor het bereiken van de doelstelling(en).

Persoonsgegevens verwerkt voor het voeren van de leden-, vrijwilligers en relatieadministratie, om de in de administratie opgenomen personen te kunnen benaderen met verenigingsnieuws, uitnodigingen en overige correspondentie. 

Hoe verkrijgen wij uw persoonsgegevens?
De vereniging heeft alleen gegevens over u in bezit, omdat u die gegevens aan ons verstrekt heeft of omdat het openbare gegevens betreft.

Wat zijn uw rechten?
Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikt u over rechten met betrekking tot uw gegevens en de verwerking ervan:

  • Inzage
    U kunt uw eigen (persoons)gegevens, voor zover door wijkvereniging over u vastgelegd, altijd bekijken door een verzoek tot inzage doen.
  • Wijzigen
    Als u veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die u hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek, kunt u een verzoek hiertoe doen bij het bestuur van de wijkvereniging. U kunt verzoeken dat uw gegevens worden gewijzigd, verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd
  • Beperken van de verwerking
    U hebt daarnaast het recht om het bestuur van de wijkvereniging te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van de wijkvereniging door een derde plaatsvindt, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht
U hebt het recht uw persoonsgegevens van de wijkvereniging te verkrijgen. De vereniging zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt.

Toestemming intrekken
U heb te allen tijde het recht uw toestemming om uw persoonsgegevens te beheren in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken en gebruiken. U kunt het bestuur in kennis stellen van het intrekken van uw toestemming door een email te sturen secretaris@noordvest-molenbuurt.nl. Het bestuur van de vereniging zal uw verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat de vereniging een dergelijk verzoek heeft ontvangen.

Ontvangers van de persoonsgegevens
Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt, anders dan indien noodzakelijk voor bijv. bezorging, in welk geval geen andere gegevens worden verstrekt dan nodig voor dit doel. Het kan zijn dat wijkvereniging verplicht is uw gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?
Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij zullen een wijzigingen publiceren op onze website en in onze nieuwsbrief. Wij adviseren u echter om ook regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen. Het versienummer van het statement staat onderaan de pagina.

Waar kunt u terecht met klachten en vragen?
Mocht u nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop het bestuur van de wijkvereniging uw gegevens gebruikt, dan kunt u een e-mail sturen naar secretaris@noordvest-molenbuurt.nl. Ook als u een klacht heeft over de manier waarop de wijkvereniging uw gegevens verwerkt, kunt u een e-mail sturen naar dit adres. Daarnaast kunt u ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Leiden, 21 april 2023, versie 01