Meteen naar de inhoud

Over ons

De wijkvereniging Noordvest-Molenbuurt is in ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 28080021, en is statutair gevestigd aan de Nieuwe Mare, 23, 2312 NL Leiden.

De vereniging heeft ten doel het behartigen van de woon-, leef- en werkomgeving van de als gemeenschappelijk te beschouwen belangen van de bewoners van de wijk Noordvest-Molenbuurt (Statuten, artikel 2).

Lid van de wijkvereniging zijn alle bewoners van de buurten Noordvest en Molenbuurt die tezamen de wijk Noordvest-Molenbuurt vormen. Het lidmaatschap is gratis. Indien gewenst kunnen bewoners hun lidmaatschap schriftelijk of per email opzeggen bij de secretaris van het bestuur van de vereniging.

Het bestuur van de vereniging bestaat uit minimaal drie en ten hoogste zeven personen. Bestuursleden worden door de Algemene Vergadering uit de leden van de vereniging gekozen en benoemd voor een periode van vier jaar. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan.

De Algemene Vergadering van 13 februari 2023 benoemde de volgende personen als bestuursleden:

Rutger Engelhard, wonende in de Molenbuurt – voorzitter (voorzitter@noordvest-molenbuurt.nl)
Agnes Miedema, wonende in Noordvest – secretaris (secretaris@noordvest-molenbuurt.nl)
Gerdien Raap, wonende in Noordvest – penningmeester (penningmeester@noordvest-molenbuurt.nl)

Het bestuur roept éénmaal per jaar een Algemene Ledenvergadering bijeen om inhoudelijk en financieel verantwoording af te leggen van het in het voorafgaande jaar gevoerde beleid. Daarnaast kan het bestuur ledenvergaderingen beleggen zo vaak als het dit nodig acht. Leden kunnen ook het bestuur verzoeken een ledenvergadering bijeen te roepen, met opgaaf van de te bespreken onderwerpen. Zo’n verzoek dient ingediend te worden door ten minste ‘een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een tiende gedeelte der stemmen in de algemene vergadering, indien daarin alle leden tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn (artikel 12 van de Statuten).  

Het algemene emailadres van de vereniging is info@noordvest-molenbuurt.nl).