Meteen naar de inhoud

Energiepark

In Noordvest, ingeklemd tussen de Maresingel en de Langegracht, ligt het Energiepark en omgeving. In dit gebied wordt een groot binnenstedelijk ontwikkelingsproject uitgevoerd: woningbouw langs de Langegracht, upgrade van het Energiepark en het Huigpark tot groene long in de noordelijke binnenstad, ontwikkeling van het Ambachtsplein tot centrum van ambachten en renovatie van historisch industrieel erfgoed tot culturele centra.

In 2020 ontwikkelde de Gemeente, samen met burgerinitiatief Nieuw Leids Bolwerk en de gebiedsontwikkelaars BPD(Bouwfonds Gebiedsontwikkeling) en Steenvlinder, een ontwikkelplan Energiepark, samen maken we de buurt.  In het najaar 2021 accordeerde de gemeenteraad dit plan, Daarop, in begin 2022, tekenden de Gemeente en de gebiedsontwikkelaars een uitvoeringsovereenkomst om het plan te realiseren. 

Het Nieuw Leids Bolwerk ging in diezelfde tijd over naar het Participatie Platform Energiepark, dat de participatie tijdens de uitvoering verzorgt. In het Participatie Platform zijn (nieuwe) bewoners, stadspartners in het Energiepark en andere Leidse partijen met een belang in het gebied vertegenwoordigd. De realisatie van het ontwikkelplan gaat 8 tot 10 jaar duren. 

In het ontwikkelplan is het Energiepark en omgeving in stukken opgesplitst die in fases ontwikkeld gaan worden, te beginnen met de bouw van appartementen aan de Langegracht, op de plaats waar nu nog het Stadsbouwhuis en het gebouw ‘De Sleutel’ staan. In het laatstgenoemde deelgebied komt ook een nieuw gebouw voor de Maatschappelijk opbouw, dat nu nog in de Nieuwe Energie is gevestigd. Hierna volgen de ontwikkeling van het Ambachtsplan tot centrum van ambachtelijke bedrijven, de renovatie van de industrieel erfgoed gebouwen tot culturele hotspots en de upgrade van de parken langs de Maresingel. Ondertussen is in het gebied een ‘stadsmaker’ aan het werk om van het gebied een energieke, verbonden en gezonde plek in Leiden te maken waar mensen graag wonen, werken en recreëren.

Een eerste stap in het ontwikkeltraject is het vaststellen van het Bestemmingsplan Verbrede Reikwijdte en het Beeldkwaliteitsplan. In het bestemmingsplan zijn de juridisch planologische kaders voor de ontwikkeling opgenomen; en, in het Beeldkwaliteitsplan de stedenbouwkundige en architectonische vertaling van het ontwikkelplan. Deze twee plannen zullen in mei 2023 ter inzage worden gelegd en in het najaar van dit jaar aan de Gemeenteraad worden voorgelegd.

Ondertussen worden de eerste architectonische ontwerpen gemaakt voor de appartementengebouwen die op de plaats van het Stadsbouwhuis zijn gepland en is een stadmaker aan het werk om samen met stadspartners zoals EST, Pronck en Bambam een programma van activiteiten te maken waaraan bewoners in de buurt en in de stad graag aan deelnemen.

De wijkvereniging volgt de ontwikkelingen in het Energiepark op de voet om te zien of de ontwikkelingen plaatsvinden binnen het raamwerk van uitgangspunten zoals die in het Ontwikkelplan zijn geformuleerd. De wijkvereniging zal het Participatie Platform gevraagd en ongevraagd adviseren bij de participatie en aanspreken als de uitvoering niet voldoen aan de uitgangspunten die in het Ontwikkelplan zijn geformuleerd voldoen.