Rooftop café op dak eventueel aan te kopen E.ON-centrale

Projectontwikkelaar MBEG heeft grote plannen voor Noordvest-Molenbuurt. Meer cultuur, creativiteit en evenementen. Dat klinkt mooi, maar er is een andere kant aan het verhaal. Hierover praat de wijkvereniging met u en de gemeente op 30 januari.

Projectontwikkelaar MeijerBergman Erfgoed Groep (MBE Groep) heeft grote plannen voor het Energiepark en het Scheltema-complex aan respectievelijk de Langegracht en Oude Singel. De plannen zijn vergelijkbaar met de activiteiten van het broertje Westergasfabriek in Amsterdam, ook een ontwikkeling van de MBE Groep. Het plan voor Leiden wordt daarom ook wel Watergasfabriek genoemd. De omgeving van de Westergasfabriek in Amsterdam ondervindt door het succes nu veel overlast. Verontrustend is dat de projectontwikkelaar in Leiden zelf de regie van de programmering en de beveiliging in eigen hand wil houden. Ook is de ontwikkelaar uit op aankoop van het gebouw van de E.ON Centrale aan de Langegracht dat per 1 januari 2020 vrij komt. Anders gaat alles niet door.

De bewoners van de wijken Noordvest-Molenbuurt, Groenoord-Zuid en Maredorp zijn bezorgd over:

-hoe en wie de locaties bewaakt. Hebben we als buurt iets te zeggen over de activiteiten rondom de Langegracht, Oude Singel en het Energiepark;

-hoe wordt ervoor gezorgd dat de buurt leefbaar blijft en we niet door geluidoverlast onze huizen uit worden getoeterd;

-hoe worden parkeerproblemen van auto’s en fietsen voorkomen; en

-hoe ziet de gemeente de sociale veiligheid in het Energiepark in samenhang met de huidige daklozenopvang.

Thema-avond en workshops

Het bestuur van de wijkvereniging Noordvest-Molenbuurt wil op 30 januari in gebouw Nieuwe Energie (3e Binnenvestgracht 23, aanvang 19.30 uur) tijdens een thema-avond de plannen voor het Scheltema-complex en het Energiepark met de gemeente en de politiek bespreken. Wethouder Laudy heeft toegezegd tijdens deze bijeenkomst een toelichting op de plannen te geven. Daarnaast zijn alle politieke partijen uitgenodigd om hun visies op de plannen te geven.

Ter voorbereiding van deze thema-avond worden eerder in januari drie bewonersworkshops georganiseerd:

-8 januari, workshop voor de bewoners rond het Scheltema-complex: Oude Singel en Oude Vest (tussen Marebrug en de voetgangersbrug ter hoogte van Lange Scheistraat), Nieuwe Mare, Lange Scheistraat en Lammermarkt. Locatie: Scheltema, Marktsteeg 1, aanvang 19.30 uur.

-10 januari, workshop voor bewoners rond het E.ON-gebouw/Energiepark: Langegracht (tussen Korte Mare en Tweelingenstraat), Volmolengracht, 3e Binnenvestgracht, inclusief Zamenhofstraat, en Vestwal. Locatie: gebouw Nieuwe Energie, 3e Binnenvestgracht 23, aanvang 19.30 uur.

-17 januari, workshop voor bewoners ten noorden van het Energiepark: Maresingel (tussen Haarlemmerweg en Koningsweg), Groenoord-Zuid/ Nieuw Leyden (tussen Slachthuislaan en Pascalstraat) en Noorderkwartier-West. Locatie: Pollewop, Slachthuislaan 25, aanvang 19.30 uur.

Terrasboot voor Scheltema

Voorstel plan

In het voorstel ‘Creativiteit met een groen aureool stelt de MBE Groep voor om het Scheltema-complex en de gebouwen in het Energiepark en aan het Ambachtsplein te gaan exploiteren voor tal van culturele en recreatieve activiteiten en evenementen.

Het Scheltema-complex ligt centraal in het zogenaamde Cultuurkwartier met de Leidse Schouwburg, Gebr. De Nobel, de Lakenhal, het evenementenplein Lammermarkt en het (toekomstig) Filmhuis. In de plannen van de MBE Groep krijgt het Scheltema-complex daarom geen eigen podiumfunctie. Voor ogen staat een gebouw met een sterkte ‘community functie’ waarin creativiteit, ontwikkeling en experiment in Leiden samen komen. Verschillende culturele instellingen en organisaties en (creatieve) ondernemers en een café/restaurant krijgen een plek in het gebouw. Verder worden er debatten, lezingen, workshops en (tijdelijke) exposities gehouden door bijvoorbeeld de universiteit, cultuurfonds Leiden, woningcorporaties, etcetera. Het gebouw wordt ook een ‘extended podium’ voor de Leidse Schouwburg, Gebr. De Nobel en bestaande Leidse festivals. Inspiratiebronnen zijn onder andere Pakhuis de Zwijger in Amsterdam.

De MBE Groep wil het Scheltema-complex van de gemeente kopen en in eigen beheer renoveren en exploiteren. De MBE Groep wil in de koopovereenkomst onder meer vastleggen dat zij eigenstandig kan besluiten over de programmering voor binnen- en buitenruimtes van het Scheltema-complex.

Het Energiepark en het Ambachtsplein zijn onlangs gerenoveerd. Een uitvoerige beschrijving van de beleidsvoornemens voor dit gebied staan in het Definitief Ontwerp Energiepark van 16 november 2015. De MBE Groep wil met zijn plannen bijdragen aan een realisering van deze beleidsvoornemens. Hun voorstellen betekenen een opwaardering van het ambitieniveau dat de gemeente heeft samengevat in het ‘Plus-pakket’ waarin verwachtingen voor het gebruik van het gebied worden samengevat.

Ontwikkeling in fasen

De MBE Groep stelt voor om met een vaste invulling van de gebouwen in het Energiepark en aan het Ambachtsplein in combinatie met een wisselende programmering van de binnen- en buitenruimtes het gebied ‘interessant en uitdagend’ te maken. Zij hebben goede ervaringen met deze aanpak bij de ontwikkeling van het terrein van de Westergasfabriek. Op basis van een publieke presentatie van zijn plannen op 29 september 2017, stelt de MBE groep twee ontwikkelingsfasen voor. Fase 1 betreft:

-Het Energiepark en het Ambachtsplein worden 24 uur per dag vrij toegankelijk voor iedereen, vanaf de Langegracht, de Binnenvestgracht en Nieuw-Leyden / Groenoord-Zuid (via de dam in de Maresingel) – hekken weg, een ‘huismeester’ om de sociale veiligheid in het gebied te borgen en eventueel beperkte inzet van surveillance camera’s.

-De parkruimte wordt gemaximaliseerd: alle parkeerplaatsen in het Energiepark en op het Ambachtsplein worden opgeheven en de ontstane ruimte aan het park toegevoegd.

-De drie historische panden aan de Maresingel worden door de MBE gerenoveerd en krijgen een permanente invulling: een horecagelegenheid met terras, een aantal ateliers voor ‘Artists in Residence’ (inclusief slaapgelegenheid) en een aantal zaaltjes voor eigen programmering en verhuur. In het meest oostelijk gelegen gebouwtje moet een brouwerij van lokaal bier komen met een terras aan de singel.

-De Loods (gebouw C, nu tijdelijke opvang) in het Energiepark wordt ingericht voor wisselende evenementen, bijvoorbeeld voor congressen, conferenties, exposities en creatieve manifestaties en voor een periodieke ‘food market’. Hierbij zal ook de buitenruimte in het Energiepark worden gebruikt.

-De voormalige Stedelijke Vuilverbranding (aan het Ambachtsplein) wordt door de MBE Groep gerestaureerd en bestemd als werkruimte voor creatieve, ambachtelijke bedrijven en partijen.

Fase 2 van de ontwikkeling betreft de E.ON centrale aan de Langegracht tussen Energiepark en de voormalige Stedelijke Vuilverbranding (aan het Ambachtsplein). Hiervan vervalt de functie per 1 januari 2020. De plannen van de MBE Groep voor een succesvolle exploitatie zijn vooral op dit gebouwencomplex gericht. De ontwikkelaar wil het gebouw kopen en in eigen beheer renoveren en exploiteren. Door sloop van het gebouwdeel aan de singelkant ontstaat een toevoeging van terrein aan het Singelpark. In deze nieuwe groene ruimte komt een vast podium (muziekpaviljoen) voor allerlei culturele activiteiten.

De renovatie van het overige deel van het gebouw moet nog verder worden ingevuld, maar er wordt gedacht aan een ruimte voor indoor sport, en op het dak een bijzondere high-end horecagelegenheid en een openlucht-cinema. De schoorsteen (een Rijksmonument) wordt opgelicht en moet als lichtbaken van Energiepark fungeren.

Besluitvorming

De MBE Groep presenteerde in januari 2017 het voorstel voor de herontwikkeling en exploitatie van het Scheltema-complex en het Energiepark aan het gemeentebestuur. Dit voorstel werd enthousiast ontvangen. In juni 2017 sloten het gemeentebestuur en de MBE Groep een intentie-overeenkomst waarin onder meer is opgenomen dat de laatstgenoemde met belanghebbenden in Leiden de haalbaarheid van de plannen zou bespreken en hun inbreng in een uitgebreid voorstel (de haalbaarheidsstudie) zou integreren.

Eind september 2017 presenteerde de MBE Groep zijn voorstellen in een publieke bijeenkomst aan belanghebbenden en belangstellenden. Hierna bood de ontwikkelaar eind oktober 2017 een definitieve versie van de haalbaarheidsstudie aan het gemeentebestuur aan.

De gemeente achtte de plannen op punten nog onvoldoende uitgewerkt. In een kleine setting hebben daarop gemeenteambtenaren en de MBE Groep begin december doorgepraat over vier thema’s. Deze waren: de permanente openstelling van het Energiepark in samenhang met het daklozencentrum en de sociale veiligheid binnen het gebied; de parkeerproblematiek; de programmering van evenementen; en erfgoed- en duurzaamheidsaspecten van de voorstelde plannen.

Voor zover bij de wijkvereniging bekend zullen de gemeente en de MBE groep in januari een (inspraak)overleg hebben met de leden van de BVOR, het overlegorgaan voor het daklozenopvangcentrum, waarin ook de wijkverenigingen Noordvest-Molenbuurt en Groenoord-Zuid zitting hebben. Op verzoek van de wijkvereniging Noordvest-Molenbuurt zal aansluitend een gesprek plaatsvinden met de wijkverenigingen. Een finale versie van de voorstellen zal dan begin maart in het college van burgemeester en wethouders worden besproken.

Vragen wijkverenigingen

Bewoners en wijk- en buurtverenigingen in de direct betrokken wijken (Noordvest-Molenbuurt, Groenoord-Zuid/Nieuw Leyden, Noorderkwartier-West en Maredorp) zijn tot zover op geen enkele wijze door de gemeente en de MBE Groep bij het ontwikkelen van de plannen voor het Scheltemacomplex en het Energiepark betrokken. Toen de MBE Groep tijdens de publieke bijeenkomst van september 2017 ook nog eens een discussie met bewoners rond het Scheltema-complex en het Energiepark uit de weg ging, besloten de wijkverenigingen Noordvest-Molenbuurt en Groenoord-Zuid bij het college en de gemeenteraad via een brief aan de bel te trekken. In die brief van 24 oktober 2017 staan onder andere de vragen die voorin dit bericht zijn gesteld.

Ook vragen de wijkverenigingen in deze brief welke randvoorwaarden de gemeente gaat stellen aan het gebruik van publieke ruimte, waaraan de MBE Groep zal moeten voldoen en hoe de gemeente zich voorstelt deze randvoorwaarden te gaan handhaven. Deze brief is tot op heden nog niet door het gemeentebestuur beantwoord.

Thema-avond Planontwikkeling Energiepark en Scheltema-complex, dinsdagavond 30 januari vanaf 19.30 uur in gebouw de Nieuwe Energie, 3e Binnenvestgracht 23.

Meer informatie: info@noordvest-molenbuurt.nl