Kinderen worden high van lachgas uit slagroompatronen.

Kinderen worden high van lachgas uit slagroompatronen.

Bewoners van Noordvest-Molenbuurt en Maredorp De Camp spraken op 22 mei met burgemeester Lenferink en wethouder Damen over de overlast van alcohol- en drugsverslaafden, al dan niet gerelateerd aan de daklozenopvang De Binnenvest. De bewoners in deze omgeving ervaren steeds meer overlast voor hun deur.

Bij het gesprek waren naast de bewoners en burgemeester en wethouder ook nog aanwezig bestuursleden van beide buurtverenigingen, Willem van Vliet van Politie Leiden, Veroniek van Lieshout van Stichting De Binnenvest en René Verdel, de wijkregisseur Binnenstad.

Aanleiding voor het gesprek zijn de signalen van bewoners van de Volmolengracht, Oude Singel, Oude Vest en Vollersgracht, dat de overlast de laatste tijd flink is toegenomen. Een bewoner begon een maand geleden een handtekeningenactie tegen die overlast naar aanleiding van een incident dat, naar later bleek, niet was gerelateerd aan cliënten van daklozenopvang De Binnenvest aan het Papegaaisbolwerk.

De klachten van bewoners staan haaks op de overlastcijfers die de politie rapporteert op bijeenkomsten van de BVOR (Beheergroep Veiligheid Openbare Ruimte). De BVOR bestaat uit vertegenwoordigers van de gemeente, politie team Noord en politie team Midden, Teamleider De Binnenvest, en wijkverenigingen Noordvest-Molenbuurt en Groenoord-Zuid, Cliëntenraad De Binnenvest en woningcorporatie Portaal. Dat was voor de BVOR aanleiding om met de klagende bewoners te gaan praten en voor dit gesprek ook de burgemeester, eindverantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid, uit te nodigen.

Meer overlast

De bewoners waren blij met het gesprek. Hun uitgebreide klachtenoverzicht, variërend van openlijk drugs- en drankgebruik, zwerfvuil/vervuiling door lege bierblikken, hinderlijk bedelen en agressief gedrag tot wildplassen en -poepen in portieken en de openbare ruimte is besproken.

Aangegeven is dat niet alle overlast is toe te schrijven aan de bewoners van de daklozenopvang De Binnenvest, maar dat de overlast door meer personen wordt veroorzaakt. Dit geldt vooral ook voor alcohol- en drugsoverlast, die in verschillende wijken van Leiden tot problemen leiden. Dit is een maatschappelijk probleem. De meeste mensen met alcohol- en drugsproblemen hebben een reguliere woning maar verblijven soms ook op straat en dit kan overlast geven in de directe woon-, werk- en leefomgeving.

Overlast altijd melden

De burgemeester heeft herhaald dat overlast melden erg belang is om te kunnen optreden of in ieder geval de overlast in de statistieken op te nemen als er geen capaciteit is om direct handhavend op te treden. Ook heeft de burgemeester verzocht een analyse te maken van alle meldingen over overlast, bij alle meldpunten. Zo kan worden bekeken of in de handhaving geen meldingen zijn blijven liggen of uit een systeem zijn weggevallen. In het verlengde hiervan heeft hij de wens uitgesproken te laten onderzoeken of overlast melden eenvoudiger kan en of er een meldpunt moet komen voor alle vormen van overlast.

De burgemeester heeft aangegeven dit overleg met bewoners en betrokken instanties op termijn te willen herhalen, wat door de aanwezigen positief is ontvangen.

Meldpunt

Wijkvereniging Noordvest-Molenbuurt roept haar buurtbewoners op overlast altijd te melden. Dat kan via telefoonnummers:

  • 112 voor spoed- en/of noodgevallen;
  • 0900-8844 voor niet-spoedeisende vragen of problemen, oftewel politiehulp ‘zonder zwaailicht’.

Bij niet-spoedeisende vragen en problemen (0900-8844) wordt de overlastmelding geregistreerd en indien nodig en beschikbaar komt een agent van de surveillancedienst op bezoek. Bij regelmatige klachten neemt de wijkagent contact op met de beller, maar hij kan ook worden gebeld. De wijkagent kent de wijk goed en heeft goede contacten met collega’s en instanties, die kunnen bijdragen aan een veiliger woonomgeving. De wijkagent voor Noordvest-Molenbuurt is:

Willem van Egmond, Bureau Langegracht,

0900-8844 / 06-50561410.