Het college van B&W heeft de projectopdracht ‘Herontwikkeling Energiepark en omgeving’ vastgesteld. Nu begint het participatietraject waarbij bewoners uit Noordvest-Molenbuurt, naast gelegen wijken en stadspartners kunnen meepraten over de herontwikkeling van industrieel erfgoed in combinatie met groen, woningbouw en cultuur tussen Maresingel en Langegracht.

Informatieavond

Wijkvereniging Noordvest-Molenbuurt voert momenteel samen met Leidse Gesprekken (voorheen L758/Burgertop) huiskamergesprekken waar wijkbewoners en bewoners uit de omliggende wijken hun wensen kenbaar kunnen maken voor de toekomst van het Energiepark en omgeving. Welke kansen en bedreigingen zien zij? Kansen zijn bijvoorbeeld betaalbare woningen, een groen park, een stadstuinproject, of kleinschalige sport- en culturele evenementen. Bedreigingen kunnen bestaan uit grote evenementen en festivals voor toeristen met geluidoverlast en extra verkeersdrukte en parkeeroverlast.

De uitkomsten van de verschillende huiskamergesprekken worden 6 december gepresenteerd tijdens een informatieavond voor bewoners in gebouw Nieuwe Energie aan de 3e Binnenvestgracht, aanvang 19.30 uur. Het plangebied omvat de gebouwen Nieuwe Energie, De Sleutels/PLNT, gebouw C (winteropvang), Papegaaisbolwerk 18,20 en 23, Energiecentrale, voormalige Vuilverbranding, Tweelinghuis en Stadsbouwhuis. Het gebouw Scheltema aan de Marktsteeg valt buiten de gebiedsvisie Energiepark e.o. De daklozenopvang in gebouw Nieuwe Energie blijft onderdeel uitmaken van het gebied.

Enquête

De gemeente peilt de verschillende belangen, ideeën, wensen en behoeftes voor het gebied ook via een stadsbrede digitale enquête en door op verschillende locaties mensen te interviewen. De digitale enquête kan nog worden ingevuld tot 3 december 2018 via www.leiden.nl/energiepark

Vul de enquête in als u vindt dat uw mening telt

Op woensdag 12 december van 19.00 tot 21.00 uur in gebouw Nieuwe Energie, 3e Binnenvestgracht . Tijdens deze bijeenkomst vertelt de gemeente meer over het project en het participatietraject en worden de resultaten van de interviews, huiskamergesprekken en enquête teruggekoppeld.

Verdieping van thema’s

Na deze eerste bijeenkomst volgen nog twee bijeenkomsten in januari en februari. Dan praat de gemeente met deelnemers in groepen over verschillende thema’s die spelen rond de herontwikkeling van het gebied, zoals leefbaarheid, sociale veiligheid, groen, duurzaamheid, woningbouw, cultuur, horeca, evenementen, bereikbaarheid en parkeren. Daarmee wil de gemeente inzicht krijgen in de verschillende belangen, ideeën, wensen en knelpunten in relatie tot de thema’s die zijn geïnventariseerd voor de herontwikkeling van het gebied.

De resultaten van het participatietraject vormen uiteindelijk de ingrediënten voor een gebiedsstrategie voor het Energiepark en omgeving. Naar verwachting neemt de gemeenteraad medio 2019 een besluit over deze gebiedsstrategie. Met deze strategie worden de kaders (het profiel) voor de ontwikkeling van het Energiepark en omgeving vastgelegd. Deze geven aan waar er kan worden gewoond, gewerkt en gerecreëerd en hoe en wanneer bepaalde locaties binnen het gebied worden ontwikkeld. Het gebied Energiepark en omgeving wordt als potentiële locatie voor sociale woningbouw gezien.

Museumdepot in Energiecentrale

De gemeente heeft begin 2018 opdracht gegeven voor een verkennend onderzoek naar een gedeeld collectiegebouw voor een aantal Leidse musea, waaronder Museum de Lakenhal, Museum Volkenkunde en Museum Boerhaave. Binnenkort begint een vervolgonderzoek, waarbij de haalbaarheid van twee verschillende scenario’s verder wordt uitgewerkt (o.m. financieel, diverse locaties).Hierbij worden ook de mogelijkheden binnen het gebied Energiepark en omgeving onderzocht.

Planning

-Afronding participatie fase 1 (eind februari 2019)

-Voorbereiding raadsbesluit (februari – maart 2019)

-Begin besluitvorming raadsbesluit (april 2019)

-Vastgestelde gebiedsstrategie Energiepark en omgeving (juni 2019)

-Begin inrichting en planvorming deelproject(en) (juni 2019)

Terugblik

Begin 2017 legde de MeyerBergman Erfgoed Groep (MBEG) een voorstel aan de gemeente voor voor de herontwikkeling van het Energiepark en het Scheltema-complex. In juni 2017 sloot de gemeente Leiden een intentieovereenkomst met MBEG. Het doel van deze overeenkomst was om het voorstel van MBEG op de haalbaarheid te onderzoeken. De uitkomsten van deze studie presenteerde MBEG in januari 2018 aan de gemeente en bewoners. Ondertussen waren er zorgen ontstaan in de omgeving van het Energiepark en het Scheltema-complex over de plannen van MBEG. Daaruit is Nieuw Leids Bolwerk (NLB) ontstaan. Deze groep bewoners heeft samen een alternatieve invulling voor het Energiepark en omgeving bedacht en aan de gemeente aangeboden.

De gemeente besloot in februari 2018 tot een pas op de plaats om via een participatietraject eerst de kaders voor de herontwikkeling van het gebied op te stellen. Een zorgvuldig traject vraagt om een goede voorbereiding. Hierbij is de gemeente geadviseerd door een aantal vertegenwoordigers van wijkverenigingen, NLB en MBEG.

Meer informatie (projectopdracht en Plan van Aanpak Participatie) is te vinden op de website www.leiden.nl/energiepark evenals de stadsbrede digitale enquête.