De uitbreiding van de daklozenopvang in gebouw C op het voormalige Nuon-terrein duurt maximaal tot 1 april 2019. Dat beloofde wethouder Roos van Gelderen tijdens een informatieavond voor omwonenden van gebouw C. Daarna wordt gekozen voor een andere locatie. Want we werken aan kleinere opvanglocaties. Het liefst stoppen we de extra opvang dit jaar nog.

Wethouder Roos van Gelderen gaf op 8 februari aan bewoners van de wijken Noordvest-Molenbuurt en Groenoord-Zuid toelichting op het collegebesluit om de uitbreiding van de daklozenopvang in gebouw C nog twee jaar voort te zetten. In de reguliere opvang in gebouw de Nieuwe Energie aan de 3e Binnenvestgracht slapen sinds 2009 59 daklozen en verslaafden. In het ernaast gelegen gebouw C zijn sinds eind 2015 35 extra slaapplaatsen opgenomen. Er is de laatste jaren een grote toename van het aantal daklozen. In zes jaar is er een groei in Nederland van 75 procent. Ook Leiden voelt die groei. Oorzaken zijn onder andere de economische crisis en bezuinigingen op de zorg, maar ook meer mensen uit Oost-Europa. Door een tekort aan sociale woningen stokt de uitstroom uit de opvang.

De uitbreiding met 35 slaapplaatsen werd in december 2015 bekend via een artikel in het Leidsch Dag blad. Dat zou tot 1 april 2017 nodig zijn. Ook nu werd het verlengen van de uitbreiding met twee jaar als een voldongen feit aan de wijkvereniging medegedeeld. Vanaf het begin heeft de wijkvereniging haar twijfels geuit of 1 jaar genoeg zou zijn. Nu blijken die verwachtingen uit te komen. Daarmee maakt de gemeente zich onbetrouwbaar, vindt Karin Janssen, woordvoerder van de wijkvereniging tijdens de informatieavond. ‘De gemeente overziet het probleem niet. Er slapen soms 105 mensen. Wat kan een wijk aan?’

Kleinere opvang

De toestroom komt ook uit de regio. Leiden is een centrumgemeente en krijgt extra geld voor opvang uit de buurgemeenten. Van de toestroom komt 50 procent uit Leiden en 50 procent uit de regio. Daarom ontstaat de vraag aldus de wethouder of die opvang nog centraal moet zijn en of die opvang ook op deze locatie moet plaatsvinden. De gemeente is in overleg met de buurgemeenten, omdat daar ook woningen beschikbaar moeten komen voor opvangklanten uit die gemeenten. Verder wordt er op landelijk niveau gewerkt aan een ‘inclusieve samenleving’, waarbij probleemgevallen niet apart worden gezet. Dan zijn kleinere opvanglocaties van 8 – 10 personen meer voor de hand liggend en ook in alle gemeenten, vindt Van Gelderen.

Alternatieven

Emmy Klooster, directeur-bestuurder van Stichting De Binnenvest die de opvang regelt, ziet ook een toekomst voor kleinere locaties. Hierdoor kan de opvang in gebouw de Nieuwe Energie uiteindelijk ook komen te vervallen. Zij voert gesprekken met omliggende gemeenten en verhuurders en werkt aan alternatieve ‘woningen’. Huisuitzettingen moeten zoveel mogelijk worden voorkomen. Ook moet het mogelijk worden dat meer volwassenen in een woning moeten kunnen wonen. ‘Een dakloze heeft niet veel nodig. Dan kunnen ze elkaar op weg helpen’ Die gesprekken hebben ervoor gezorgd dat een kwart meer woningen beschikbaar kwam dan de vijftig die per jaar waren toegezegd.

Overlast

Een ‘inclusieve samenleving’ kan echter ook voor problemen zorgen. Als er klanten van Stichting De Binnenvest op kleinere locaties worden gehuisvest, kunnen sociale wijkteams voor begeleiding zorgen. De buurt wordt er altijd bij betrokken volgens Klooster. Per 1 mei komt er ook een speciale opvang voor verwarde personen bij de GGZ Rivierduinen. Belangrijk is dat bewoners de overlast altijd melden. Als er geen klachten zijn, is er geen probleem. Stichting De Binnenvest analyseert samen met de politie het aantal incidenten en neemt bij toename maatregelen.