Het ontwerpbestemmingsplan Binnenstad ligt t/m 4 mei 2017 ter inzage in het atrium van het stadhuis en bij het servicepunt Bouwen en Wonen Stadsbouwhuis. Wat opvalt is dat de Nieuwe Beestenmarkt geschikt is gemaakt voor tweerichtingsverkeer in tegenstelling tot de bewonersbrief over de herinrichting per maart 2017.

Voor het plangebied bestemmingsplan Binnenstad (het gebied binnen de singels) zijn momenteel verschillende bestemmingsplannen van kracht. Deze moeten, mede gezien leeftijd en systematiek, worden geactualiseerd. Volgens de gemeente is het nieuwe bestemmingsplan Binnenstad in hoofdzaak conserverend van aard waarbij ook de bestaande legale en vergunde situaties in het bestemmingsplan zijn verwerkt.

Inzage

De toelichting op het bestemmingsplan kunt u hier inzien. Verder kunt u het ontwerpbestemmingsplan bekijken via de officiële landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl of via www.leiden.nl/ruimtelijkeordening (PDF-versie).

De papieren versie is in te zien in het atrium van het stadhuis (Stadhuisplein 1) en bij het servicepunt Bouwen en Wonen (Stadsbouwhuis, Langegracht 72). Beide locaties zijn geopend op maandag t/m vrijdag van 08.30-17.00 uur. Het stadhuis is ook open op donderdagavond van 17.00-20.00 uur en op zaterdagochtend van 09.00-13.00 uur.

Zienswijzen

Gedurende de inzagetermijn kunnen schriftelijke zienswijzen worden ingediend bij de gemeenteraad van Leiden (postbus 9100, 2300 PC Leiden) of per e-mail naar sleutel@leiden.nl, ter attentie van team Ruimtelijke Ontwikkeling onder vermelding van ‘zienswijze ontwerpbestemmingsplan Binnenstad’. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze moet u eerst een afspraak maken via het secretariaat van Team Ruimtelijke Ontwikkeling, tel. 14 071.

Informatie

Nadere informatie kunt u inwinnen bij het servicepunt Bouwen en Wonen, Langegracht 72, Leiden. Openingstijden en overige contactgegevens zijn te vinden via www.leiden.nl/contact. De gemeente Leiden is op werkdagen bereikbaar via tel. 14 071.