De haalbaarheidsstudie van de MBE Groep voor het herontwikkelen van Scheltema en Energiepark is incompleet. Dat stelt de wijkvereniging Noordvest-Molenbuurt in een eerste reactie op het plan. Op voor de wijkbewoners belangrijke thema’s/zorgen biedt de MBEG in zijn studie geen oplossingen en/of adresseert ze niet of slechts ten dele.

De MeyerBergman Erfgoed Groep (MBEG) heeft op 26 januari 2018 zijn plan voor het herontwikkelen van het Scheltema-complex en Energiepark aangeboden aan Paul Laudy, wethouder Bouw en Openbare Ruimte. Deze plannen betreffen niet alleen de aankoop en renovatie van een aantal industrieel erfgoedgebouwen, maar ook de exploitatie van horeca en evenementenprogrammering in zowel de panden als de publieke ruimte van het Energiepark en Ambachtsplein. Via een omgevingstoets stelt de gemeente belanghebbenden in staat te reageren op de haalbaarheidsstudie van de MBE Groep. Reacties van betrokkenen moesten voor 19 februari bij de gemeente worden ingediend.

De wijkvereniging constateert dat elke informatie ontbreekt over het aantal evenementen dat de MBEG wil organiseren in zowel de panden als de publieke ruimte, aantallen bezoekers in 2022 en (na) 2025 (als eventueel de Nuon-centrale wordt verworven) aan horeca (cafés, restaurants, terrassen) en evenementen in binnen- en buitenruimte. De ontwikkelaar verwijst naar de gemeente voor:

  • oplossingen en beperkingen voor geluidoverlast (via beleidsnota Evenementen);
  • oplossingen voor parkeeroverlast voor auto’s in Noordvest en omliggende wijken; te denken valt aan vervangende (ondergrondse) parkeerplaatsen en/of wijziging/aanscherping van huidige parkeerbeleid in wijken rondom het Energiepark;
  • oplossingen voor adequate publieksvoorzieningen (zoals een fietsenstalling);
  • het vaststellen van het aantal evenementen in de publieke ruimte; de gemeentelijke locatiescan evenemententerreinen is hierin leidend. De MBEG wil een mandaat om de buitenprogrammering exclusief te verzorgen: “Hoewel het de wens is om qua programmering mensen van buiten Leiden te trekken, is en blijft uitgangspunt, dat de programmering aansluit bij het schaalniveau van het gebied en het karakter van de omgeving . Immers, het Energiepark ligt in een buurt waar veel mensen wonen.”

Daklozenopvang

De MBE Groep geeft in zijn voorstel aan zich bewust te zijn van het bestaan van Stichting De Binnenvest en van de speciale problematiek die een opvangcentrum van daklozen met zich meebrengt. Maar wat de wijkvereniging ziet als een succes ziet de MBEG als ‘probleem’, een obstakel om zijn plannen voor het Energiepark te realiseren. De MBEG heeft op geen enkele wijze, noch in zijn studie noch tijdens een (recent) mondeling overleg met bewoners, aangegeven hoe het ‘probleem’ moet worden opgelost en welke aanpassingen in het bestaande sociale veiligheidsbeleid nodig zijn, anders dan dat het beter moet en kan.

Brede discussie

Samenvattend concludeert de wijkvereniging dat de haalbaarheidsstudie onvoldoende basis biedt om tot een mogelijke verkoop van Scheltema-complex en de industriële erfgoedgebouwen in het Energiepark aan de MBEG over te gaan. Zij dringt er bij het College van B&W op aan om met alle betrokken partijen, inclusief de bewoners, een brede, goed geïnformeerde discussie te voeren over de gewenste toekomst van de wijk Noordvest-Molenbuurt en omringende wijken (Binnenstad-Noord en Leiden-Noord).

Hier kunt u de reactie inzien.