‘De gemeente geeft het beheer van het Energiepark niet uit handen.’ ‘De MBE Groep krijgt geen carte blanche bij de aankoop van de gebouwen van Scheltema en Energiepark.’ Dat beloofden politieke partijen omwonenden tijdens de thema-avond over deze gebiedsontwikkeling. Een petitie van bewoners moet die belofte nog eens onderstrepen.

De ontwikkelaar MeyerBergman Erfgoed Groep presenteerde op 26 januari 2018 de lang verwachte definitieve versie van de haalbaarheidsstudie voor de herontwikkeling van Scheltema en het Energiepark. Daaruit bleek dat niets van wat door de wijken is aangedragen over zorgen en vragen in het plan terugkomt. De wijken Noordvest-Molenbuurt, Groenoord-Zuid, Nieuw Leyden en Noorderkwartier maken zich grote zorgen over de mogelijke overlast van geluid, afval, en auto’s en fietsen van de mogelijk 3000 of meer bezoekers die kunnen afkomen op de evenementen die de marktpartij wil organiseren in het Energiepark. De ontwikkelaar vindt dat niet zijn probleem maar een kwestie van openbare orde en ‘die taak is voor de gemeente’.

8.000 bezoekers

Het zijn vooral de evenementen in het Energiepark waarover de omwonenden zich zorgen maken. Wijkvereniging Noordvest-Molenbuurt schat in, dat er in 2025 meer dan 8.000 bezoekers in het Energiepark mogelijk zijn, als alle hekken verdwijnen en het park via verschillende toegangen bereikbaar is. Als de marktpartij dat aantal mensen in de toekomst gaat aantrekken met hun activiteiten heeft de politie dan genoeg mankracht om die te managen?

 

Laudy gaf een toelichting tijdens de thema-avond op 30 januari over de plannen van de marktpartij. Volgens hem zal het zo’n vaart niet lopen. Hoe geconcentreerder de evenementen plaatsvinden hoe beter  beheersbaar ze zijn. Volgens hem is drie of vier keer per jaar een evenement tot 3.000 bezoekers acceptabel. Maar het is zeker niet de bedoeling om Armin van Buuren voor 10.000 mensen hier te laten optreden. Laudy: ‘De kans dat evenementen gelijktijdig plaatsvinden is er ook niet. Het gaat om een beperkt aantal evenementen per jaar en een beperkt aantal bezoekers. Voor zover ik het plan heb gezien komen er geen grootschalige evenementen.’ Hij verzekert dat daarover bindende afspraken zullen worden gemaakt.

Geen blanco cheque

Voor de thema-avond waren ook Leidse politieke partijen uitgenodigd. In een paneldiscussie zei Mark Keuning van de ChristenUnie dat het erop lijkt dat de marktpartij een blanco cheque wil en verder geen bemoeienis met de programmering. Daarvan kan volgens hem geen sprake zijn. De stad is van de bewoners. ‘Wij geven geen carte blanche via een parapluvergunning bij de aankoop van de panden. De gemeenteraad stelt de kaders vast en waarborgt het publieke belang.’

Het CDA heeft met toenemende verbazing het proces zien voltrekken dat de gemeente de omwonenden steeds naar de marktpartij verwijst met hun zorgen. Hij ziet parallellen met de kwestie humanities campus van de Universiteit Leiden. Dit is tekenend voor dit college. Bij de plannen voor Scheltema/Energiepark krijgen de omwonenden na een jaar niet in beeld te zijn geweest nu een ‘extraatje’ tot 19 februari om te mogen reageren.

Eerst visie op wijk

Volgens de PvdA is burgerparticipatie een politieke keuze en moet de gemeenteraad daarop toezien. Het liefst wil deze partij het proces opnieuw beginnen en eerst een stedenbouwkundige visie ontwikkelen en dan het gebied invullen.

Voor GroenLinks zijn de gesprekken met de omwonenden een absolute voorwaarde voor goedkeuring aan het plan. De partij wil graag de positieve houding in de wijk vasthouden. Volgens Laudy is er geen sprake van dat de sleutels van de wijk worden weggegeven. Er zal een zorgvuldige planvorming plaatsvinden, stelt hij.

Bewoners in de zaal vinden dat er eerst een duidelijke visie op de ontwikkeling van de wijk moet komen. Er is een groot tekort aan woningen en hier liggen twee locaties (De Sleutels/Hubspot en Stadsbouwhuis) die vrijkomen omdat de gemeente alle ambtenaren in het stadhuis kan onderbrengen na verbouw. Volgens Laudy wordt er overal gekeken naar woningbouwlocaties, maar dat in Noordvest-Molenbuurt toch vooral voor een concentratie van activiteiten op het gebied van cultuur kunst en kennis wordt gekozen. Hij vindt dat het plan goed past bij wat Leiden wil met de wijk, namelijk een cultuurkwartier creëren.

Veiligheid

Maar kan de gemeente dan de veiligheid in het gebied garanderen wilde de zaal weten. Nu is er via een beheerconstructie met de wijk en een strikt alcoholverbod in het Energiepark handhaving mogelijk door de politie. Daardoor is in de afgelopen tien jaar het aantal incidenten in de wijk, die kunnen worden gerelateerd aan cliënten van de daklozenopvang afgenomen met 70%. De marktpartij wil alle hekken weg hebben en een 24-uurs toegankelijkheid in het Energiepark. Dat de daklozenopvang hier zijn entree heeft moet het plan niet gijzelen, vindt de MBE Groep. ‘Het is een oplosbaar probleem.’

Laudy gaf toe, dat hier de gemeente aan zet is. Alles wat met publieke ruimte en openbare veiligheid heeft te maken is de verantwoordelijkheid van de gemeente. Hij moet de belangen nog afwegen en heeft hier nog geen antwoord op. Hij wil wel graag de positieve houding van de wijk voor de daklozenopvang overeind houden en samen tot een oplossing komen. Daarop wilde de zaal weten of er dan ook nog een alternatief plan mogelijk is. Laudy: ‘Dit is zeker nog niet hét plan en er is zeker nog ruimte voor een alternatief.’

Inspraak

Tot nu toe zijn de omwonenden nog niet bij de planvorming betrokken geweest. De wijkvertegenwoordigingen hebben uiteindelijk een jaar na presentatie van het eerste voorstel een gesprek gehad (januari 2018), maar daarvan zijn door de gemeente of marktpartij geen notities gemaakt. De problemen die de omwonenden aandragen betreffen voornamelijk de evenementen, die de MBE Groep zowel binnen als buiten de gebouwen wil organiseren. De problemen die daarvan het gevolg zijn in de omgeving is volgens de marktpartij een zaak van de gemeente. De gemeente stelt echter dat zolang de plannen niet definitief zijn het een zaak is van de initiatiefnemer. De aanwezigen in de zaal vonden dat dat toch meer de verantwoordelijkheid is van de gemeente.

Wethouder Laudy ging ervan uit dat de wijkvertegenwoordigers eerder bij de plannen waren betrokken.  Maar als de communicatie zo slecht was zal hij dat bij MBE Groep terugleggen. Maar waarom krijgen de omwonenden nu nog maar tot 19 februari de tijd om hun eventuele bezwaren of zorgen te uiten, vraagt een aanwezige in de zaal. Laudy: ‘Omdat we deze mooie kans voor de stad Leiden niet kunnen laten lopen.’ Het plan gaat nu het formele pad in waar toetsing kan plaatsvinden. Laudy: ‘En zonder toetsing kunnen we ook geen vragen beantwoorden.’

Petitie

De wijkverenigingen hebben een petitie opgesteld, die omwonenden kunnen ondertekenen, en waarin de gemeenteraad wordt verzocht kaders op te stellen waarop het plan kan worden getoetst. Het gaat dan om kaders voor het aantal en type evenementen. ‘Er moet recht worden gedaan aan kleinschalige culturele evenementen en buurtgerichte activiteiten.’ Het Energiepark moet park blijven en geen evenementenlocatie worden. Er moet paal en perk worden gesteld aan de geluidsnormen, die dit jaar weer voor vijf jaar worden vastgesteld. Het plan mag niet los worden gezien van andere evenementenlocaties in de wijk en omgeving en moet in samenhang en samenspraak worden bezien.

De petitie stelt verder dat als de marktpartij grote aantallen bezoekers aantrekt het parkeerbeleid in de omliggende wijken moet worden herijkt om te voorkomen dat de druk op de omgeving wordt afgewenteld. En verder moet er evenwicht zijn tussen de belangen van de kwetsbare groep daklozen, die nu tien jaar in Noordvest-Molenbuurt onderdak vinden, de belangen van de wijk en die van de gebruikers van de panden.

De petitie is hier te vinden. Na lezing kan een mailtje worden gestuurd met een akkoordverklaring aan info@noordvest-molenbuurt.nl

Een verkorte versie van de petitie is hier ook te ondertekenen. Verder kan er nog op het plan worden gereageerd via de website www.watergasfabriek.nl