De discussie over evenementen in het Energiepark wordt geen apart traject. Die discussie is van nu. Dat beloofde de gemeente tijdens de tweede en laatste inhoudelijke participatiebijeenkomst voor de herontwikkeling van het Energiepark op 26 maart. Nu bereidt de gemeente op basis van alle opbrengsten uit het participatietraject een gebiedsprofiel voor.

Een ambtelijke projectgroep bereidt het gebiedsprofiel voor dat in een klankbordgroep met alle betrokkenen wordt getoetst. In mei/juni volgt een bewonersbijeenkomst waarin alle keuzes worden uitgelegd. Dus ook de keuzes voor het soort evenementen. De dan geformuleerde gebiedsvisie wordt in juni/juli namens het college van burgemeester en wethouders als collegestandpunt aan de gemeenteraad voorgelegd. Die neemt in een gemeenteraadsvergadering in september 2019 daarover de beslissing.

Zekerheden

Volgens projectleider Simone Eefting zullen de ontwikkeling en planning van mogelijke plannen een kwestie van lange adem zijn, omdat bestaande functies zoals de gasfabriek pas in de loop van jaren zullen verdwijnen. Wat volgens haar al vast staat is bijvoorbeeld:

-dat van alle nieuwe te bouwen woningen voor 30% sociale woningbouw moet zijn.

-dat kleinschalige evenementen in het gebied mogelijk zijn.

-het alcoholverbod rond de daklozenopvang van Stichting De Binnenvest gehandhaafd blijft.

-het beheer van de openbare ruimte rond de daklozenopvang in beheer blijft bij de overleggroep BVOR (Beheer Veiligheid Openbare Ruimte).

-het Gebouw C (tot 1 april 2019 onder andere winteropvang voor daklozen) niet per se hoeft te worden behouden.

-het Pompgebouw voor restwarmte uit Rotterdam wordt voorbereid. Eind 2023 moet de warmterotonde er zijn, maar dat is afhankelijk van Rotterdam.

-de Energiecentrale in eigendom van Nuon na 2022 niet meer nodig is. De mogelijke bestemming van Museumdepot is inmiddels vervallen.

-het Gasontvangststation uiteindelijk vrij komt, want we gaan van het gas af. De gemeente heeft hier echter geen sturing op.

-er voor de zomer van 2019 een fietsroute komt van noord naar zuid over de dam over de singel en het Energieplein.

-het Ambachtsplein op dit moment wordt heringericht voor onder andere parkeren.

-het gebouw van de voormalige vuilverbranding aan het Ambachtsplein ten dele aan BamBam blijft verhuurd.

-het Tweelinghuis voorlopig door Service 071, de samenwerking op administratief gebied tussen een aantal gemeenten w.o. Leiden, in gebruik blijft. Zij gaan niet mee in de grote verhuizing en op korte termijn is er geen beweging te verwachten.

-het Stadsbouwhuis eind 2019 leeg komt. Is sloop reƫel? Ja, maar niet zeker.

 

Hier het verslag van de participatiebijeenkomst van 26 maart 2019.

Bewoners willen wonen, groen en geen overlast, bijeenkomst 30 januari 2019

Meer informatie over herontwikkeling Energiepark gemeente Leiden