Een actiegroep van zes bewoners heeft een eigen plan uitgewerkt als alternatief voor het plan van de MeyerBergman Erfgoed Groep voor het Energiepark. Zij hebben de ontwerper van de woonwijk Nieuw Leyden gevraagd een stadswoonwijk te ontwikkelen, die aansluit bij de woningambitie van Leiden en het leefklimaat van de wijk.

Op initiatief van de actiegroep presenteerde architect Stefan Witteman, ontwerper van de woonwijk Nieuw Leyden (aan de noordzijde van de Maresingel), op 5 maart tijdens een bewonersbijeenkomst zijn stedenbouwkundige visie op het Energiepark en omgeving in Noordvest. Hij ziet ruimte voor de bouw van zo’n 160 tot 200 woningen in 2,5 tot 5 bouwlagen met 80 parkeerplaatsen als de voormalige locaties voor een nieuw stadskantoor daarin worden meegenomen. Die locaties vallen vrij nu alle ambtenaren in het te renoveren stadhuis kunnen worden ondergebracht.

Dat betekent dat de gebouwen van woningcorporatie De Sleutels/opleidingscentrum Hubspot en het Stadsbouwhuis in de nabije toekomst kunnen worden gesloopt voor woningbouw. Aan woningen is grote behoefte. Verder is er in Witteman’s plan nog ruimte voor zo’n 7.000 m2 kleinschalige bedrijvigheid.

Industrieel erfgoed

In het plan wordt het gebouw van de Energiecentrale dat in 2022 vrij komt, bestemd voor stadsappartementen, naar het voorbeeld van de Meelfabriek. Op de parterreverdieping zouden een Foodhal en een Marqt kunnen worden gevestigd. Een deel van de parterreverdieping zal worden bestemd voor een parkeergarage voor de bewoners van de stadsappartementen.

Ook de monumentale panden in het Energiepark moeten een andere bestemming krijgen. Daarvoor hebben zich al veel lokale gegadigden gemeld, zoals een muziekschool, een architectenbureau, etc. Voor deze panden is volgens de actiegroep belangrijk dat er rekening wordt gehouden met de nabijheid van de ingang van daklozenopvang De Binnenvest.

In het ontwerp van de woonblokken moet er rekening mee worden gehouden dat cliënten van De Binnenvest in het gebied rondlopen: strakke zichtlijnen, geen hoekjes en hangplekken en geen bankjes etc. Het alcoholverbod in het park, langs de Langegracht, de Maresingel en de Van de Paauwkade (aan de overzijde van de Maresingel) blijft gehandhaafd. Met De Binnenvest zullen afspraken worden gemaakt over de aan- en uitlooproute voor de cliënten (vooralsnog via de Langegracht).

Energiepark

Het Energiepark kan conform de gemeentelijke plannen beschreven in het Definitief Ontwerp 2015 voor dit deel van het Singelpark verder worden ontwikkeld, inclusief kleinschalige culturele en sportevenementen, een kiosk en ruimte voor kinderen om te spelen en voor ouderen om te mijmeren.

De hekken worden geleidelijk verwijderd. De toegangspoorten blijven vooralsnog staan en het sluitingsbeleid (dicht tussen 23.00 en 07.00 uur) blijft van kracht totdat testen met een 24-uursopenstelling van het park hebben aangetoond dat deze kunnen worden verwijderd.

Bewonersinbreng

Op de bijeenkomst van 5 maart mochten bewoners meedenken over het alternatieve plan. Naast de ideeën voor woningbouw moet er een goede invulling worden gegeven aan de monumentale bedrijfsgebouwen van Scheltema en het Energiepark.

Daar kwamen suggesties naar voren als: voorkomen een gesloten gevelwand langs de Langegracht, maak hem divers; geef ruimte aan 80+ bewoners in het kader van groen, grijs en gelukkig; zorg voor verticale tuinen en daktuinen en een duurzame uitstraling; ontwikkel een ‘rondje’ singels door het doorvaarbaar maken van de Maresingel; houd rekening met het nest van de slechtvalk op de fabriekspijp van de energiecentrale; geef ruimte aan kinderopvang, muziekschool of theehuis.

En voor Scheltema: denksport.nl zoekt 500-1.500 m2 ruimte; theater Ins Blau zoekt ruimte; en ook InStock restaurant wil zich hier vestigen. Een andere suggestie was nog bouw een parkeergarage onder het water van de Oude Vest.

MBEG-plan

Het plan is een reactie op het voorstel van de MeyerBergman Erfgoed Groep (MBEG) die in januari een plan presenteerde voor herontwikkeling van de monumentale gebouwen van cultureel centrum Scheltema en het Energiepark en nam daarin ook het toekomstig vrijvallen van het gebouw van de Energiecentrale mee. Dit voorstel bracht veel reacties te weeg. Niet zozeer om wat voor het industriële erfgoed is voorgesteld, maar meer om de programmering daarom heen.

Het plan behelst een totale gebiedsontwikkeling waarin horeca en de programmering van evenementen in zowel de gebouwen als de publieke ruimte veel publiek moet/kan aantrekken. Door het slopen van de extra daklozenopvang (gebouw C) en de achterzijde van de Energiecentrale (Singelkant) ontstaat (3.000 + 4.000) 7.000 m2 extra buitenterrein en toegangen waardoor publieksaantallen tot 11.000 bezoekers mogelijk worden.

De bewoners van Noordvest en de omliggende buurten vrezen veel overlast van auto’s, fietsen, geluid en afval. In de zomer van 2018 neemt de gemeente hierover een besluit.

Verkiezingen

De actiegroep heeft nog een lange weg te gaan, maar hoopt met meer steun uit de wijken op tijd klaar te zijn om het nieuwe stadsbestuur na de verkiezingen een serieus alternatief voor te leggen. Immers ook in de haalbaarheidsstudie van de MBEG zit nog een groot aantal hiaten, waarvoor de ontwikkelaar nog geen oplossing heeft en/of ze doorschuift naar het College om ze op te lossen.