Filmhuis opent in eind 2019/begin 2020 zijn deuren.

Het college van B&W heeft op 20 februari het ontwerpbestemmingsplan Kijkhuis vastgesteld. Dit bestemmingsplan maakt de bouw mogelijk van een nieuw filmhuis aan de Lammermarkt in Leiden. Tot 12 april kunnen reacties worden ingediend.

Er is een nieuw bestemmingsplan gemaakt, omdat het huidige bestemmingsplan de bouw van een filmhuis niet toestaat. Het nieuwe Kijkhuis aan de Lammermarkt 15 – 19 (tussen Fokkeplein en Fokkestraat) is een verdere ontwikkeling van de Lammermarkt en vervangt het huidige Kijkhuis aan de Vrouwenkerksteeg. De Lammermarkt is na de bouw van een ondergrondse parkeergarage opnieuw ingericht en moet een onderdeel vormen van het 6 kilometer lange Singelpark rond de Leidse binnenstad.

Bouwplan

Het filmhuis omvat naast een restaurant en een café vijf filmzalen (465 stoelen), twee multifunctionele ruimten voor andere cultureel-maatschappelijk initiatieven, een kantoor voor het Leiden International Film Festival en een woning voor een van de eigenaren achterin de dakkap. In de Fokkesteeg ernaast komen vijftig stallingplaatsen voor fietsen. Het aantal stallingplaatsen is gebaseerd op een gemiddelde. Op piekmomenten (in het weekend) mag er ook in de openbare ruimte worden geparkeerd. Er komt een terras van 6 meter diep over de volle breedte van de gevel. Er worden 130.00 bezoekers per jaar verwacht. De bouw begint na de zomer en de oplevering wordt verwacht in december 2019. Ontwerp is van architectenbureau Gaaga en Oasa.

Kijkhuis plangebied

Zienswijzen

Gedurende de inzagetermijn kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingediend bij de gemeenteraad van Leiden. Dit kan op drie manier:

  • Per post (aan de gemeenteraad van Leiden, postbus 9100, 2300 PC) onder vermelding van zaaknummer ‘Z/18/12354674/ zienswijze bestemmingsplan Kijkhuis’.
  • Digitaal indienen is mogelijk via www.leiden.nl/zienswijze.
  • Voor het indienen van een mondelijke zienswijze moet eerst een afspraak worden gemaakt via tel. 14071 (Leiden, keuze 3, van maandag t/m vrijdag van 08.30 – 17.00 uur.

Proces

Nadat eventueel ingediende zienswijze zijn beantwoord vraagt het college de gemeenteraad het nieuwe bestemmingsplan vast te stellen. Dat is naar verwachting voor de zomervakantie van 2018. Als het bestemmingsplan is vastgesteld en gepubliceerd kan de bouwaanvraag voor het filmhuis worden ingediend.

Meer informatie: Karin Smant, 071-5165834 of k.smant@leiden.nl.