Gebouw C Energiepark feb16

Het college van BenW heeft besloten om gebouw C in het Energiepark aan de Langegracht tot uiterlijk 1 april 2017 beschikbaar te stellen voor de nachtopvang van dak- en thuislozen. Dat betekent een jaar langer dan de opzet was. Het college komt wel tegemoet aan een aantal randvoorwaarden van wijkvereniging Noordvest-Molenbuurt.

Dak- en thuislozen in Leiden kunnen sinds 2008 bij het gebouw de Nieuwe Energie terecht voor nachtopvang. De gemeente Leiden heeft voor deze sociale opvang een regiofunctie. Voor winteropvang is vanaf december 2015 gebouw C naast het gebouw de Nieuwe Energie in het Energiepark aangewezen als extra locatie, waarmee het aantal slaapplaatsen met 35 wordt uitgebreid naar 94. In eerste instantie was het de bedoeling om deze locatie tot 31 maart 2016 te gebruiken. Door een toename van het aantal opvangaanvragers en een stagnatie van de door- en uitstroom, vindt het college het noodzakelijk om deze periode te verlengen tot 1 april 2017.

De extra tijd wordt benut om andere locaties te realiseren waarmee de door- en uitstroom wordt verbeterd. Het besluit tot verlenging is bekendgemaakt in het BVOR-overleg (Beheer Veiligheid Openbare Ruimte) waarin onder andere de wijkvereniging, politie en woningcorporatie zijn vertegenwoordigd. Omwonenden zijn op 16 maart geïnformeerd via een bewonersbrief.

Algemene Ledenvergadering

Het bestuur van wijkvereniging Noordvest-Molenbuurt heeft de uitbreiding van de opvang met 35 slaapplaatsen aan de wijk voorgelegd in de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 17 februari. Uit die vergadering kwam duidelijk naar voren dat de capaciteit van de daklozenopvang nu wel het maximum heeft bereikt. Bij de vestiging werd acht jaar geleden door de gemeente een maximum aangegeven van 40 slaapplaatsen, terwijl dat er in december 2015 al 94 zijn. Dat is een groei van 60 procent. Op sommige dagen slapen er volgens de beheerder De Binnenvest wel eens 105 daklozen, omdat niemand wordt geweigerd.

Volgens de ALV lijkt het gemeentelijk opvangbeleid niet meer te voldoen aan de grote maatschappelijke veranderingen. Het beleid moet worden bijgesteld en er moeten in ieder geval meer locaties worden aangewezen, vinden de aanwezige wijkbewoners. De gemeente moet een definitieve datum geven voor het sluiten van gebouw C en toezeggen die datum niet meer te veranderen. Verder moet er een analyse komen over hoe om te gaan met de grote toestroom van daklozen. Dat heeft de wijkvereniging in een brief van 22 februari aan de verantwoordelijke wethouder Roos van Gelderen laten weten. Daarin staat ook vermeld dat de wijk zeer ontstemd is over het besluitvormingsproces voor de uitbreiding van het aantal slaapplaatsen waarin de wijk geen tijd werd gegund met adviezen te komen. De wijkbewoners voelen zich bij de neus genomen en geven aan dat het vertrouwen in het gemeentebestuur een flinke deuk heeft opgelopen.

Tegemoetkoming college

Burgemeester en wethouders hebben op 17 maart in een brief aan de gemeenteraad laten weten tegemoet te willen komen aan een aantal randvoorwaarden van de wijkvereniging. Dat betreft ‘een heldere analyse van de stijging van het aantal cliënten, strakke afspraken tussen gemeente, de Binnenvest, verenigingen, partners, organisaties in de stad en maandelijkse gesprekken en overzichten van de Binnenvest, zodat op tijd bijsturing kan plaatsvinden’. Maar misschien waren deze maatregelen toch wel genomen, omdat die tot een goed beheer van de opvangvoorziening behoren.

Het college constateert wel in de brief aan de gemeenteraad dat de aanwezigheid van de huidige opvang in gebouw C niet meer mogelijk is na 2017, omdat dan het Energiepark in gebruik wordt genomen en de panden gebouw C en Papegaaisbolwerk exploitabel moeten zijn.

Gemeenteraadbesluiten